Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti Pavel Hanzal, sídlem Morseova 84, 109 00 Praha 10, IČ 69809305

pro prodej a poskytování astrologických, esoterických, lektorských a dalších služeb (dále jen služeb) prostřednictvím online webových stránek na internetové adrese www.pavelhanzal.cz.
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") společnosti Pavel Hanzal, sídlem Morseova 84, 109 00 Praha 10, IČ 69809305, (dále jen „poskytovatel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „objednavatel") prostřednictvím internetových stránek poskytovatele. Internetové stránky poskytovatele jsou provozovány a umístěny na internetové adrese www.pavelhanzal.cz (dále jen „webová stránka").
1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu (dále jen „službu") od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.5.      Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1. Objednavatel může provádět objednávání služeb přímo z webového rozhraní internetových stránek.
2.2. Při objednávání služeb je objednavatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.
2.3. V případě zpracování služby jde o dodávku díla, které je určeno pro osobu spotřebitele, a dále o dodání digitálního obsahu, ve smyslu ustanovení § 1837, písm. d) a l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde nelze odstoupit od smlouvy po započatém plnění. Objednatel bude před začátkem plnění upozorněn na tuto skutečnost a dále bude upozorněn na skutečnost, že po započetí plnění již nebude možné od smlouvy odstoupit.
2.4. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní internetových stránek je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně této služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
2.5. Webové rozhraní stránek obsahuje informace o službě, a to včetně uvedení ceny. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
2.6.      Pro objednání služby vyplní objednavatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní stránek. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednané službě,
- data nutná pro vypracování služby, počet a druh služby,
- způsob úhrady kupní ceny,
- údaje o požadovaném způsobu doručení,
- informaci o standardním nebo expresním dodání.
2.7. Objednávku odešle objednavatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat". Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel v co nejkratší možné lhůtě po obdržení objednávky toto obdržení potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednavatele").
2.8. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednavatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
2.9. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednavateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednavatele.
2.10. Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednavatel sám.
2.11. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zpracování služby bez udání důvodu.
3. CENA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může objednavatel uhradit poskytovateli výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet poskytovatele. Číslo bankovního účtu obdrží objednavatel spolu s potvrzením objednávky služby.
3.2. Společně s kupní cenou je objednavatel povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním rozboru ve smluvené výši.
3.3. Poskytovatel požaduje od objednavatele platbu za službu na základě potvrzené objednávky předem.
3.4. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7  pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednávka stornována.
3.5. Případné slevy z ceny služby poskytnuté poskytovatelem objednavateli nelze vzájemně kombinovat.
4. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
4.1.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
4.2. Poskytovatel odpovídá objednavateli, že služba při převzetí nemá vady. Zejména poskytovatel odpovídá objednavateli za to, že v době, kdy objednavatel službu převzal:
- je vypracována pro data a údaje, které objednavatel uvedl při objednávce či písemně v e-mailu,
- má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které poskytovatel popsal na webové stránce www.pavelhanzal.cz
- objednavatel bere na vědomí, že poskytovatel není schopen v žádné míře ovlivnit, zda a v jaké podobě se služba projevuje v realitě života, jelikož to neodpovídá charakteru nabízených služeb,
- vyhovuje požadavkům právních předpisů.
4.3.Práva z vadného plnění uplatňuje objednavatel u poskytovatele na e-mailové adrese pavelhanzal.cz@gmail.com, v níž je přijetí reklamace možné, případně písemně na Adrese Morseova 84, 109 00 Praha 10. Po nahlášení poskytovatel nahlášenou vadu, je-li oprávněná, v co nejkratší možné a přiměřené době na vlastní náklady odstraní.
4.4.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele.
5. REKLAMAČNÍ ŘÁD
5.1. Objednavatel bere na vědomí, že poskytovaná garance na webových stránkách nemá přednost před reklamačním řádem v těchto obchodních podmínkách.
5.2. V případě vady odstranitelné má objednavatel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
5.3. V případě vady neodstranitelné má objednavatel právo na přiměřenou slevu, kterou stanoví poskytovatel.
5.4. Reklamace se nevztahuje na případy:
- Objednavatel reklamuje opakování některých charakteristik (slovních spojení) v případě, kdy to poskytovatel nemohl ovlivnit z důvodu opakování karet, znamení, energií, konstelací, aspektů, planet a dalších údajů.
- Objednavatel reklamuje absenci odborné terminologie ve službě, u které tato není součástí.
- Objednavatel reklamuje gramatické chyby, které když nemění význam textu, tak nemohou být předmětem reklamace.
- Kdy se objednavatel dostatečně neseznámil s charakterem služby a informacemi v ní obsažené.
- Objednavatel zakoupil službu v domnění, že zakupuje jiný druh služby či zboží, které poskytovatel neposkytuje a na svých webových stránkách ani nenabízí.
- Objednavatel reklamuje neprůkazné vady služby, které poskytovatel nebyl schopen při vyhotovení zjistit a ani ovlivnit, jelikož neposkytuje druh služeb či zboží v oblasti přesného, neměnného a osudového věštění, jasnovidectví, telepatie a dalších oborech, co souvisí s přesnou, osudovou a neměnnou predikcí či s přesným a neměnným analyzováním vlivů působících na osobnost člověka v minulosti, co změnily osobnost klienta do té míry, že daný výsledek služby nesouhlasí se skutečností.
- Kdy objednavatel reklamuje subjektivní kvalitativní měřítka služby.
- Objednatel reklamuje vadné plnění zaviněné vlivem technologické či technické chyby na straně objednatele.
- Objednatel reklamuje vady vzniklé na základě zpracování jím vložených chybných, nebo nepravdivých údajů.
- Objednavatel znemožní doručení služby uvedením chybné nebo neexistující emailové nebo jiné adresy.
6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1. Objednavatel nabývá vlastnictví výsledku poskytnuté služby zaplacením celé kupní ceny.
6.2. Poskytovatel není ve vztahu k objednavateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
6.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy pavelhanzal.cz@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti objednavatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednavatele.
6.4.      Poskytovatel je oprávněn k prodeji služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6.5. Objednavatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Poskytovatel zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení"), následující osobní údaje: jméno, příjmení, email, telefon, adresu/sídlo, telefon, datum narození, čas narození a místo narození.
7.2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 5 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
7.3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
7.4. Zpracování osobních údajů je prováděno poskytovatelem, tedy správcem osobních údajů.
7.5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese pavelhanzal.cz@gmail.com
7.6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.pavelhanzal.cz užívá na této webové stránce soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.
Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.
Soubory cookies, jsou zde užity zejména za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách; základní funkčnosti webových stránek.
Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu -oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli: Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
7.7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
◦ zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
◦ vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
◦ požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
◦ vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
◦ požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
◦ na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
◦ požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
◦ na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
◦ podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
8. DORUČOVÁNÍ
8.1. Poskytovatel splní dodávku služby prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), případně České pošty. Dodací lhůta se začíná počítat prvním pracovním dnem následujícím po připsání úhrady za službu na bankovní účet poskytovatele. Po obdržení platby činí dodání maximálně do 15 pracovních dnů. Poskytovatel si vyhrazuje právo tuto dobu prodloužit z vážných důvodů či z důvodu složitosti služby o dalších 15 pracovních dnů.
8.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednavatele, nese objednavatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
8.3. V případě, že je z důvodů na straně objednavatele nutno službu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je objednavatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním služby, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
9. AUTORSKÁ PRÁVA
9.1. Poskytovatel tímto prohlašuje, že poskytované služby jsou předmětem autorského práva ve smyslu autorského zákona v platném znění. Jako takové nesmí být dílo nijak rozmnožováno, rozšiřováno, půjčováno, pronajímáno, vystavováno nebo sdělováno veřejnosti bez písemného souhlasu autora. Dílo je určeno pouze pro osobní potřebu objednatele.
10. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
10.1. Objednatel bere na vědomí, že veškerá doporučení a rady obsažené v poskytnuté službě mají pouze informativní charakter a nenahrazují odborné poradenství ve smyslu služeb právních, lékařských, psychologických apod. Služba vyjadřuje osobní názor a zkušenosti poskytovatele, se kterým klient může svobodně naložit. Poskytovatel na sebe nepřebírá odpovědnost za rozhodnutí, která by mohla být spojována s poskytnutou službou. Poskytovatel za objednatele nebo jinou osobu, které se poskytnutá služba týká a za níž objednatel učinil objednávku služby, svým nezávazným názorem nerozhoduje a tedy ani nenese odpovědnost za jeho činy.
10.2. Poskytované služby nabízejí sebepoznání, vhodná doporučení, porozumění souvislostí různých situací a trendů v životě. Neodpovídají na otázky v duchu ano/ne a přesných předpovědí, protože služby nepopírají tvůrčí svobodnou vůli každého a možnost ovlivnit svůj vlastní život.
10.3. Objednavatel bere na vědomí, že čas a místo narození jsou důležité prvky při vypracování některých služeb (zejména astrologických). Pokud jsou čas a místo narození uvedeny v objednávce nesprávně či nepřesně, může to vést k nesprávnému nebo zavádějícímu výsledku služby.
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. tyto obchodní podmínky se řídí českým právem.
11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

V Praze dne 14.2.2021

Hledat podle témat
Náš tip

Místo pro váš reklamní odkaz v side baru obalený textem. Přečtěte si zajímavé články o alternativní léčbě nemocí a zdraví.

 
X

Veškeré nabízené služby jsou pozastaveny

Omlouváme se, ale z důvodu nemoci jsou veškeré nabízené služby jsou pozastaveny.

Zobrazit detaily